Spoedwet

Zoals je wellicht al weet wilt de overheid de Corona Spoedwet lanceren. Deze Spoedwet heeft grote invloed op ons leven. Leven in vrijheid zal bij het ingaan van deze wet voorbij zijn. Deze spoedwet is voor de duur van 0,5 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen met steeds 2 maanden. Een oneindige wet dus.

Wat klopt er niet aan de nieuwe Spoedwet?De Covid-19 Spoedwet neemt ons díe fundamentele grondrechten af waar zo lang voor gestreden is, én die zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kijkend naar de Universele Rechten van de Mens, dan zien wij in ieder geval dat de nieuwe COVID-19 spoedwet in strijd is met o.a. de volgende artikelen:

Artikel 3 -Eenieder heeft recht op leven, vrijheid, vrij van schending van zijn persoon.

Artikel 12 -Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 -Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. – Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 19 -Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20 -Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

MAAR BOVENAL:

Artikel 30 -Geen bepaling in deze Verklaring (van de Verklaring van de Rechten van de Mens) zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

WIJ ZIJN BURGERS DIE ONZE VRIJHEID WILLEN BEHOUDEN!

Wij willen weer:

Vrijheid om te bewegen buitenshuis.

Vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer we willen, MET WIE we willen.

Vrijheid om fysiek contact te maken, begroeten, met een ander mens, zoals beiden dat willen, ongeacht wie deze persoon voor jou is.

Vrijheid om eigen leven zo in te delen zoals dat zelf besloten wordt, zonder daarvoor door de overheid bestraft te worden.

Volledige naleving door de overheid van de Universele Rechten van de Mens.

Zelfbeschikking: de mogelijkheid om over mezelf en mijn eigen lichaam en leven te beslissen (ook al is dit potentieel slecht voor MIJN gezondheid). Zoals geen verplichte mondkapjes of vaccinatie.

Terug naar Home…